Salgsbetingelser

Følgende betingelser gjelder dersom annet ikke er avtalt

PRISER

Alle priser gjelder netto NOK eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

LEVERINGSBETINGELSER

Dersom ikke annet er avtalt, leveres våre produkter ex Works

BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 21 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter med 8,5% per. år i iht Finansdepartementets regler. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.

REKLAMASJONER

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

RETUR

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget og uåpnet kartong. Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.